Wedstrijdreglement

 Wedstrijdreglement en bepalingen

“BARCELONA CONTEST 2019 - LIEFMANS”

 

Deze regels zijn van toepassing op de ‘Barcelona contest‘ wedstrijd die georganiseerd wordt door DUVEL MOORTGAT NV, met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs, Breendonkdorp 58, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder ondernemingsnummer 0400.764.903, hierna genoemd "Duvel“.

 

Artikel 1 - Duur

1.1  Deze wedstrijd zal beginnen op 10 maart 2019 en zal eindigen op 17 augustus 2019 om 24u00 in België en Nederland. Dit is een tijdelijke campagne zowel mét aankoopverplichting als zonder aankoopverplichting.

 

1.2  De prijswinnaars zullen geselecteerd worden volgens een wedstrijdformule, die beschreven wordt in Artikel 5 hieronder.

 

Artikel 2 – Deelnemers

2.1  De wedstrijd staat open voor inwoners van België en Nederland die ten minste 18 jaar oud is, met uitsluiting van de personen die hieronder in artikel 2.2 beschreven worden.

2.2  De volgende personen worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd: (a) werknemers van Duvel of bedrijven die verbonden zijn aan Duvel en hun marketingadviseurs, evenals hun respectievelijke familieleden die op hetzelfde adres verblijven, en (b) iedereen die ofwel rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is aan de organisatie van deze wedstrijd.

 

Artikel 3 – Fraude

In het geval van misbruik, bedrog of fraude behoudt Duvel zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten van deelname aan deze en/of andere Duvel wedstrijden.

 

Artikel 4 – Prijzen

4.1  De prijs van de wedstrijd bestaat uit het volgende:

 

Een vierdaags verblijf in hartje Barcelona voor twee personen (van 3 oktober tot 6 oktober 2019 of van 10 oktober tot 13 oktober 2019) met inbegrip en beperkt tot het volgende:

-       de vlucht heen & terug van België of Nederland naar Barcelona El Prat. De vlieghaven van vertrek wordt uitsluitend en alleen bepaald door de Brouwerij;

-       verblijf in een hotel in het centrum, inclusief 3 overnachtingen & 3 ontbijten;

-       een fietstour doorheen de stad, mét een heerlijk Liefmans-tapas moment.

 

Elke deelnemer kan slechts één verblijf winnen.

 

4.2  De prijzen liggen vast en zijn dus niet inwisselbaar, ook niet voor andere goederen of de waarde ervan in cash geld. Tevens zijn de prijzen persoonsgebonden, Duvel zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om de prijs over te dragen aan derden.

 

4.3  Bij weigering van de prijs door een winnaar, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs aan een winnaar, vervalt deze prijs.

 

4.4  De data van het weekend wordt door de winnaar zelf gekozen maar kan omwille van organisatorische redenen worden geweigerd door Duvel. Duvel zal dan zelf nieuwe data voorstellen.

 

Artikel 5 - Wedstrijd

5.1  In totaal kunnen 9 deelnemers (4 in België en 5 in Nederland) een Barcelona trip voor twee personen winnen volgens deze 2 wedstrijdformules:

 

1.    WEDSTRIJDCODE IN DE KURK VAN EEN FLESJE LIEFMANS

Je vindt in de kurk van elk flesje Liefmans een unieke wedstrijdcode waarmee je kan deelnemen. De code moet worden ingegeven op de website www.liefmans-barcelona.com.

 

Deelnemers moeten dan een inschrijfformulier invullen met hun naam, voornaam, geboortedatum en telefoonnummer, en de volgende hoofdvraag en schiftingsvraag juist beantwoorden:

-       Hoe heet de wereldberoemde basiliek in het hartje van de stad Barcelona?

 

In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, zal een schiftingsvraag uitsluitsel geven: Hoeveel deelnemers aan deze wedstrijd zijn er op het einde van de afsluitingsperiode? (schiftingsvraag). De eerste trekking gebeurt op 30 juni 2019 en de tweede trekking gebeurt op 17 augustus 2019.

 

De winnaar zal degene zijn die de twee vragen juist beantwoordt, of die de eerste vraag correct beantwoordt en in het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst bij het juiste antwoord is. In het geval van gelijkheid tussen de winnaars, zullen de organisatoren een loting uitvoeren.

 

2.    FOTOWEDSTRIJD

Verstuur een originele foto waarin het Liefmans bier een prominente rol speelt. Upload deze foto naar de wedstrijdpagina www.liefmans-barcelona.com

Foto’s worden beoordeeld op:

·         Bevat een persoon

·         Bevat een Liefmans On The Rocks

·         Originaliteit

Foto’s worden gejureerd door het “Brand team” van Liefmans.

Artikel 6 – Communicatie

Er zal geen enkele communicatie zijn over de wedstrijd naast de deelname zelf, noch per brief, noch per telefoon of e-mail.


Duvel behoudt zich het recht om naar deelnemers een e-mail te sturen waarin zij worden opgeroepen om alsnog deel te nemen aan een nieuwe ronde.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1  Duvel, de werknemers ervan of elke derde partij, die meewerkt aan deze wedstrijd, kan nooit, onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk gehouden worden voor verlies, schade van welke aard dan ook, die zou kunnen rijzen uit de organisatie van deze wedstrijd, inclusief de deelname aan de wedstrijd, de selectie van de winnaars en de uitreiking van de prijs.

 

7.2  Deelnemen aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, in het bijzonder met betrekking tot technische prestatie, het risico op storingen en, meer algemeen gezien, de risico’s die verbonden zijn met elke verbinding met en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde details tegen mogelijke omleidingen en de risico’s op besmetting met virussen die mogelijk aanwezig zijn in het netwerk. Duvel, de werknemers ervan, of elke derde partij die meewerkt aan deze wedstrijd kan nooit, onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk gehouden worden voor fouten zoals: Fouten bij internetoverdrachten; verkeerde hantering van het internet of de gebruikte software; de gevolgen van virussen, bugs, afwijkingen, technische fouten; of alle fouten aan technische hardware of software. Voorgaande opsomming is niet uitputtend.

 

7.3  Duvel kan nooit, op geen enkele manier, aansprakelijk gesteld worden voor enig rechtstreeks of onrechtstreeks verlies of schade die voortvloeit uit enig gebrek, of voor om het even welke storing, de uitsluiting van deelnemers of de annulering van de wedstrijd voor om het even welke reden. Dit is eveneens van toepassing op elk rechtstreeks of onrechtstreeks verlies of schade die kan voortkomen uit een verbinding met de site. Alle deelnemers moeten de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om hun persoonlijke details en software programma’s op hun computer te beschermen tegen elke soort besmetting. De deelnemers dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de verbinding met de Duvel pagina op Facebook en voor de deelname aan de wedstrijd.

 

7.4  De deelnemers sluiten de nodige (reis)verzekeringen. Duvel is ook geenszins verantwoordelijk indien het weekend niet zou doorgaan omwille van overmacht, zoals maar niet beperkt tot stakingen, aanslagen,…

 

7.5  Duvel behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren omwille van, bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden, wijzigingen in de wetgeving of volgend op een beslissing van de bevoegde Federale Overheidsdienst (FOD). Als dergelijke wijziging ingevoerd wordt, dan hebben de deelnemers of andere personen het recht niet om enige schadevergoeding of gelijk welke compensatie te eisen.

 

7.6  Elke betwisting zal geregeld worden door de rechtbanken van Antwerpen (inclusief het vredegerecht) en zal uitsluitend door Nederlands recht geregeld worden.

 

Artikel 8 – Klachten

Elke klacht met betrekking tot de wedstrijd en de procedure ervan zal afgewezen worden.

 

Artikel 9 – Identificatie

De persoonlijke gegevens op het inschrijfformulier zijn doorslaggevend voor het bepalen wie de handeling van deelname heeft uitgevoerd en daarmee de legitieme winnaar is.

 

Artikel 10 – Bekendmaking

De winnaars worden uiterlijk op deze data gecontacteerd:

-       uiterlijk eind mei (week 22) voor de winnaar 1 van de fotowedstrijd;

-       uiterlijk eind juni (week 26) voor de winnaar 1 van de kroonkurk;

-       uiterlijk eind juli (week 30) voor de winnaar 2 van de fotowedstrijd;

-       uiterlijk midden augustus (week 33) voor de winnaar 2 van de kroonkurk ;

-       in Nederland: uiterlijk midden augustus (week 33) voor de winnaar 3 van de fotowedstrijd;

 

De winnaars worden telefonisch en/of per email gecontacteerd. Duvel zal maximaal driemaal proberen deze winnaars te contacteren. Ze hebben een termijn van vijf werkdagen om te reageren en akkoord te gaan met de prijs. Na het verstrijken van deze termijn zal een nieuwe winnaar uitgeroepen worden volgens het klassement van de resultaten van de winkel en zal gecontacteerd worden volgens dezelfde procedure.

 

Artikel 11 – Bescherming van uw Persoonsgegeven

Duvel is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd en verwerkt de persoonsgegevens van de kandidaten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens en meer bepaald overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). De kandidaten vinden meer informatie hieromtrent op de website van Duvel: www.duvel.com/fr-be/disclaimer.

Deelnemers worden erop gewezen dat hun persoonlijke gegevens door Duvel zullen worden verwerkt met het oog op het beheer van deze wedstrijd (verwerking van de wedstrijdinschrijvingen en contactopname met de winnaars). Duvel zal de persoonlijke gegevens van de deelnemers niet aan derden verzenden, behalve in het geval van uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de deelnemer. De organisator neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de gegevens vertrouwelijk te houden. De organisator bewaart de verzamelde persoonlijke gegevens gedurende de duur noodzakelijk voor het beheer van deze wedstrijd en maximum tot 3 weken na het einde van de wedstrijd. De deelnemer heeft het recht op toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en kan, indien nodig, vragen om verbetering, wissing of overdraagbaarheid van zijn gegevens door contact op te nemen met Duvel. De deelnemer heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Houd er rekening mee dat in het geval van annulering van uw gegevens of in het geval van verzet tegen de behandeling, uw deelname aan deze wedstrijd zal worden geannuleerd. Raadpleeg het beleid van Duvel hieromtrent op http://www.duvel.com.

De deelnemers stemmen ermee in dat elke fout of onjuiste informatie van identiteit of adres automatisch leidt tot de eliminatie van de deelname.

De deelnemende winkels ontvangen geen persoonlijke gegevens van de deelnemers van deze wedstrijd.

Artikel 12 – Aanvaarding wedstrijdregels

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer zonder enige uitzondering de inhoud en alle bepalingen van deze wedstrijdregels en bepalingen, evenals elke beslissing die de organisatie mogelijk kan nemen om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen. Dit wedstrijdreglement zal tevens beschikbaar zijn in de winkel.

Artikel 13 – Publicatie

Alle deelnemers aanvaarden en stemmen ermee in dat, als ze winnen, hun naam automatisch op de Facebook pagina van Liefmans, het Instagram profiel en de Liefmans website www.liefmans-barcelona.be zal geplaatst worden.